top of page
Názov projektu

Náš projekt - Letná škola záhradnej architektúry

Na základe zmluvy č. 1271/2021/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len VZN č. 78/2019 v platnom znení) (ďalej aj „zmluva“) občianske združenie DUBRAVKA-Mlyn zrealizovalo projekt pod názvom „študentský workshop DUBRAVKA-Mlyn“ v obci Fulianka.

Projekt bol realizovaný 6. – 9. septembra 2021.

​​

logo-psk-s podkladom.png
logo-dubravka.png
logo-fula-s-podkladom.png

Projekt bol podporený z rozpočtu PSK v rámci výzvy Mikroprogram PSK.
Vznikol v spolupráci s obcou Fulianka, Katedrou záhradnej a krajinnej
architektúry FZKI SPU NITRA a občianskeho združenia Dubravka-mlyn.

Opis projektu

Starý mlyn - nové plány (o projekte)

Predmetom projektu „študentského workshopu DUBRAVKA-Mlyn„ bolo vypracovanie krajinno-architektonického návrhu areálu vodného mlyna a centra obce Fulianka pod odborným vedením lektorov.

Cieľom projektu sa dosiahlo dospieť k návrhom riešení pre aktuálne využitie mlynského areálu na rekreačné a reprezentačné účely s napojením na okolitú krajinu, turistické trasy, významné pamiatky okolia ako aj zapojenie centra obce Fulianka.

Nádej na znovuzrodenie kultúrno-historického dedičstva našich predkov začala naberať na sile niekedy v chladných februárových dňoch roka  2021, kedy sa zástupcovia Občianskeho združenia DUBRAVKA-Mlyn zoznámili s obsahom Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021, schválenej Uznesením zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.

Výzvu PSK pojali členovia tohto o. z. ako vlastnú výzvu podniknúť nový krok v rámci propagácie jedného z mikroregiónov PSK a predstaviť potenciál starého mlyna odbornému oku a angažovanému srdcu študentského tímu z Ústavu krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a tak naplniť i úmysel výzvy PSK – propagovať regióny PSK mimo vlastné hranice.

1596876022362.png

S podporou...

Vďaka súhlasu a podpore zo strany PSK sa o. z. DUBRAVKA-Mlyn po Veľkej noci pustilo do prípravy projektu s pracovným názvom „Letná škola záhradnej architektúry so zameraním na vybrané mlynské usadlosti PSK“.

Po prvých konzultáciách s profesormi SPU v Nitre bolo jasné, že to nebol „krok do neznáma“, nakoľko podobné workshopy organizoval tím univerzity v minulosti už 18-krát. Od začiatku bolo jasné, že pre zvládnutie celej organizácie projektu – od celkovej vízie až po konkrétne detaily bude o. z. nevyhnutne spolupracovať s ostatnými ľuďmi dobrej vôle. Tí sa našli, a nebolo treba chodiť ďaleko. K myšlienke o. z. a materiálnej báze možností priestoru mlyna prispeli aj konštruktívne vzťahy s miestnym zastupiteľstvom na čele so starostom obce Fulianka. Pre odbornú radu neľutoval čas ani p. Jaroslav Lazorík, zakladateľ záhradníckej firmy Záhrada real v Prešove, ktorá má bohaté skúsenosti v oblasti úpravy záhrad a parkov, ba viac, projekt podporil aj finančne. Výzvu podať pomocnú ruku prijala i Reštaurácia Pohoda v obci Lada, ktorá pomohla so zabezpečením stravovania. Pán Zdenko Petrásek, koordinátor prác na rekonštrukcii Kapušianskeho hradu  v rámci realizácie projektu Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom „Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2020“ bol ďalším v zozname osôb, ktoré svojou ochotou a nezištnosťou prispeli k zodpovednej príprave projektu Letnej školy záhradnej architektúry vo fulianskom mlyne. Vzácnou pomocnou rukou boli skúsenosti PhDr. Milana Chomu, ktorý sa rád podelil s poznatkami o histórii obce a mlyna vo Fulianke a nedal sa zahanbiť ani v oblasti umeleckej tvorby v rámci výtvarného umenia, čo bolo vzácnym prínosom prezentácie fulianskeho mikroregiónu. Ani obyvatelia obce Fulianka nezostali iba nestrannými divákmi, ale k lepšiemu spoznaniu miestnych pomerov prispeli historickými fotografiami z rodinných archívov. Ich prezentácia priniesla celému projektu špecifickú príchuť histórie. Táto vzácna spolupráca je skúsenosťou a zároveň dôkazom, že spoločne je možné pohnúť nádej k realite.

zahrada-real.gif
IMG-9123.jpg
IMG-9124.jpg

Realizačný názov...

Sekundárnym cieľom projektu bolo vdýchnuť starej mlynskej usadlosti vo Fulianke nového ducha v podobe základných architektonických návrhov riešenia - profesionálne poňatých, umelecky stvárnených a citlivo zasadených do miestnej fauny a flóry. Samozrejme projekt nebol iba o práci ale i o vzájomnom spoznávaní východu Slovenska s jeho západom v podobe miestopisu i osobných stretnutí.

Realizačný názov projektu znel: Študentský workshop DUBRAVKA-Mlyn. Zúčastnilo sa ho 9 študentiek prvého ročníka inžinierskeho stupňa z odboru záhradnej a krajinnej architektúry z vysokej školy Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre z Ústavu krajinnej architektúry spolu s tromi pedagógmi v dňoch 6. – 10. 9. 2021.  

Každý z týchto piatich septembrových dní bol plný aktivít.

01.jpg

Práca v priestore...

Prvý deň mali účastníci možnosť poznávať okolie, dozvedieť sa viac o miestnom regióne a vidieť širšie vzťahy s napojením na areál vodného mlyna. Vzájomná výmena dojmov v diskusii pri spoločnej večeri o nových informáciách a súvislostiach, bola v rámci večerného programu doplnená o teoretické prednáškové bloky lektorov.

Druhý deň sa hostia zoznámili s konkrétnymi priestormi areálu vodného mlyna a centra obce, ktoré mali rozpracovať vo svojich krajinno-architektonických návrhoch. Následne pokračovali v prehliadke významných častí obce, medzi ktoré patrí rekreačný areál konských stajní a lesná kaplnka zasvätená Bohorodičke Spolutrpiteľke. Exkurzie boli zavŕšené pri spoločnom obede a následnej diskusii, po ktorej nasledovalo zahájenie prác, vlastných dodatočných prieskumov a prác v teréne po skupinkách. Účastníci v skupinkách pracovali samostatne a zodpovedne si spracovávali materiál do rôznych analýz v provizórnom ateliéri mlynskej usadlosti.

03.jpg

Práca v priestore...

Tretí deň-streda bola v znamení skupinových prác v teréne a ďalšieho rozpracovávania analýz. K dispozícii boli materiály obecného úradu ako územný plán obce, katastrálna mapa, historické ortofotomapy, knižná publikácia o obci Fulianka, zbierka historických fotografií o obci, webová stránka o. z.  DUBRAVKA-Mlyn spolu s historickou dokumentáciou pre areál vodného mlyna.

 

Štvrtok bol posledným dňom pre zapracovanie postrehov a vytvorených analýz do vlastných návrhov. Účastníci pracovali v skupinách, sústredili sa na vytváranie prezentácií vlastných návrhov, adjustáže výstupov v digitálnej forme, a na poster. Po spoločnom obede pokračovali účastníci na záverečných úpravách vlastných návrhov. V poobedňajších hodinách bola ukončená práca študentiek, ktoré svoje dokončené návrhy odovzdávali v digitálnej podobe. Po odovzdaní boli účastníci projektu pozvaní na krátky kultúrny program do drevenej koliby v centre obce. Náplňou programu bola vernisáž historických fotografií o obci Fulianka a prezentácia unikátnej knihy o Fulianke, vydanej vo vydavateľstve Veda.

DSC_5588.jpg

Práca v priestore...

Vyvrcholením večera bola prezentácia pracovných skupín workshopu, priebeh formovania návrhov a nakoniec výsledky ich práce v podobe troch krajinno-architektonických návrhov pred pozvanými hosťami, širokou verejnosťou občanov, poslancov miestnej samosprávy a starostom obce Fulianka. Následne boli jednotlivé výstupy vyhodnotené a ocenené lektormi a organizátormi projektu. Ukončenie projektu so slávnostnou večerou vo vynikajúcej atmosfére sa konalo v priestoroch mlynskej usadlosti.

Uspokojenie z realizácie dobrého diela? Áno. Na oboch stranách. My, z prezentácie našich hodnotných reálií – oni, z bohatstva nového poznania a skúseností.

DSC_5442.jpg
DSC_5722.jpg

Zhrnutie...

Ak tieto riadky vyvolali v čitateľoch otázky, možno sú to aj tieto:

 

O čo tu išlo?

Predmetom projektu „študentského workshopu DUBRAVKA-Mlyn„ bolo vypracovanie krajinno-architektonických návrhov areálu vodného mlyna a centra obce Fulianka pod odborným vedením lektorov.

 

Aký cieľ sledovala táto aktivita?

Cieľom projektu bolo dospieť k návrhom riešení pre aktuálne využitie mlynského areálu na rekreačné a reprezentačné účely s napojením na okolitú krajinu, turistické trasy, cyklotrasy, významné pamiatky okolia ako aj zapojenie centra obce Fulianka.

 

Podaril sa zámer?

Naplánované aktivity v priebehu projektu sa podarilo naplniť a nedošlo ku žiadnym škrtom a radikálnym zmenám. Aktivity boli plnené podľa programu a načas.

 

Ako plánujete ďalej využiť získané výsledky a výstupy projektu?

Finálne výsledky a výstupy budú môcť byť využité tak v rámci plánovanej rekonštrukcie mlynskej usadlosti vo Fulianke, ako aj v oblasti propagácie významných miest mikroregiónov východného Slovenska pre zviditeľnenie ich zvláštností a krás.

 

Akým spôsobom ste projekt propagovali?

Propagácia projektu bola uskutočnená prostredníctvom postra v digitálnej podobe na webovej lokalite facebook, webovej stránke o. z. DUBRAVKA-Mlyn, ako aj v papierovej podobe na nástenkách Ústavu krajinnej architektúry SPU v Nitre.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí pomohli tomuto spoločnému dielu na svetlo sveta a rovnako aj redakcii časopisu, ktorý poskytol priestor nielen pre jeho propagáciu ale snáď aj inšpiráciu obyvateľom iných mikroregiónov pre odvahu pohnúť nádej k realite.

Ako vyzerá výsledné spracovanie projektu?

IMG_4823.jpg

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page