top of page
záhlavie-2022.png
Názov projektu

Letná škola záhradnej architektúry 2022

Na základe zmluvy č. 329/2022/OPR o poskytnutí dotácie uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 78/2019 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja a v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 92/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja občianske združenie DUBRAVKA-Mlyn zrealizuje projekt pod názvom „Letná škola záhradnej architektúry, zameraná na obnovu pamätihodností obce Fulianka“.

Projekt bude realizovaný v dňoch 5. – 9. septembra 2022.

logo-psk-s podkladom.png
logo-dubravka.png
logo-fula-s-podkladom.png

Projekt je podporený z rozpočtu PSK


Názov podporovanej činnosti:

Letná škola záhradnej architektúry, zameraná na obnovu pamätihodností obce Fulianka

Číslo zmluvy: 329/2022/OPR o poskytnutí dotácie

Výška dotácie: 6 000,00 EUR

Opis projektu

V nadväznosti na projekt z minulého roku

Predmetom projektu „študentského workshopu DUBRAVKA-Mlyn„ v roku 2021 bolo vypracovanie krajinno-architektonického návrhu areálu vodného mlyna a centra obce Fulianka pod odborným vedením lektorov.

Cieľom projektu bolo dospieť k návrhom riešení pre aktuálne využitie mlynského areálu na rekreačné a reprezentačné účely s napojením na okolitú krajinu, turistické trasy, významné pamiatky okolia ako aj zapojenie centra obce Fulianka.

Projekt v roku 2022 chce riešiť napojenie vybraných subjektov na plánovanú cyklotrasu z Prešova do Bardejova.

S podporou...

Snímka obrazovky 2022-11-21 173338.png
1596876022362.png

Vďaka súhlasu a podpore zo strany PSK sa o. z. DUBRAVKA-Mlyn pri realizácii projektu „Letná škola záhradnej architektúry, zameraná na obnovu pamätihodností obce Fulianka“ spojila s týmito subjektmi:

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

PSK-logo.png
SPU-Nitra.png
neviem.png
dubr-mlyn-logo.png
obec fula.png
zahrada-real.gif

SPU - NITRA

______

o. z. DUBRAVKA-MLYN

OBEC FULIANKA

ZAHRADA REAL

To sme my, čo pomáhame tvoriť svet...

bottom of page